torsdag den 4. oktober 2012

ADHD - 15-åriges hverdagsliv og udfordringer!

Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) har offentliggjott rapporten "15-åriges hverdagsliv og udfordringer", som gratis kan downloades på deres hjemmeside.


SFI har fulgt 6000 børn, siden de blev født i 1995. Rapporten er en antologi med en række kapitler, der kan læses selvstændigt. På tidspunktet for dataindsamlingen i foråret 2011 var børnene fyldt 15 år, og de fleste havde besluttet sig for, hvad der skulle ske efter 9. klasse.

Hvert af kapitlerne bidrager med ny viden om danske børn og unges opvækstbetingelser. Overordnet viser analyserne, at det går godt for flertallet af de 15-årige, men samtidig sker der også en øget differentiering. Rapporten viser for eksempel en markant social skævhed i de unges planer om og forventninger til deres videre uddannelse. De unge er ambitiøse, dog spiller forældrenes baggrund og holdninger en stor rolle.

Undersøgelsen sætter endvidere fokus på sårbare unge med indadreagerende symptomer. Dårlig trivsel viser sig at være mest udbredt blandt piger.

Der er ny viden om unges forhold til alkohol og hash, opdragelse i familier med teenagere og betydningen af den moderne faderrolle.

Kapitlet "Unge med ADHD: Ressourcer i Familien" (side 311-328) bidrager ligeledes med ny viden om unge med ADHD og deres sociale baggrund. Kapitlet er inddelt i følgende afsnit:

  • Indledning
  • Baggrund
  • Data og metode
  • Børns og unges karakteristika og adfærd
  • Socialøkonomiske ressourcer i familien
  • Familietyper
  • Diskussion
  • Litteraturliste

Undersøgelsen, der er finansieret med midler fra Satspuljen, kan gratis downloades her.


ADHD-hilsen

ADHD Coach Charlotte
www.ADHDkompagniet.dk